Bilförsäkring

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

Generellt kan man säga att det finns tre typer av bilförsäkringar. Den första, trafikförsäkringen, är en lagstadgad försäkring som krävs för att man överhuvudtaget ska få framföra fordonet. Den ersätter skador som åsamkas dig, dina medpassagerare eller andra vid en olycka, och täcker även de skador som åsamkas andras bil eller egendom vid en olycka. Trafikförsäkringen ersätter inte skador som uppstår på din bil eller egendom vid en olyckshändelse. Om din bil blir skadad vid exempelvis en krock, täcks dock skadorna av den andra partens trafikförsäkring, såtillvida denna part är vållande till olyckan.

Den andra typen av bilförsäkring är en så kallad halvförsäkring. Denna är en kombinerad trafikförsäkring och egendomsförsäkring. Denna egendomsförsäkring kallas också för delkaskoförsäkring, och ersätter dig för skador på utrustning och materiel som hör till bilen, exempelvis takräcke, takbox, CD-spelare etc. Halvförsäkringen ersätter även skador som uppstår till följd av brand eller stöld samt krossade rutor. De flesta halvförsäkringar täcker också en bärgning till närmaste verkstad och i vissa ingår rättsskydd, vilket ersätter dina rättegångskostnader om tvist skulle uppstå.

Den högsta försäkringsnivån för fordonsförsäkringar är helförsäkring. Det är oftast denna försäkringstyp som skiljer sig mest från försäkringsbolag till försäkringsbolag. I helförsäkringen ingår en försäkring mot vagnskada, vilket innebär att du är skyddad mot vagnskador, oavsett om det är du eller någon annan som orsakat dem. Denna försäkringstyp är till exempel den enda som täcker att du kör i diket och skadar bilen. Man kan säga, att en helförsäkring egentligen består av en trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring.

Beroende på vilken typ av bilförsäkring man väljer lägger man i princip till olika lager av skydd för sig själv och sitt fordon. Den absolut lägsta nivån är som sagt trafikförsäkringen, medan den högsta är helförsäkringen. Till dessa tre grundnivåer tillkommer en mängd tilläggsförsäkringar som går att teckna efter behov och syfte. Dessa skiljer sig ofta markant från bolag till bolag, och det kan vara en sund idé att jämföra dem noggrant. Vanliga tilläggsförsäkringar är trafikolycksfallsförsäkring, försäkringar som gäller vägassistans, hyrbil och hotell, samt försäkringar som rör viltkollisioner.

Det är viktigt att se över villkoren för sin bilförsäkring, jämföra den mot andra offerter, samt att verkligen veta vad den täcker och inte täcker. Få försäkringar ersätter till exempel saker som stulits ur bilen och som inte är en del av bilens normala utrustning. Om du exempelvis lämnar din nya dator i bilen över natten, kommer den vid stöld att omfattas av hemförsäkringen. Ta hjälp av försäkringsrådgivare och jämförelsetjänster om du känner dig villrådig eller osäker.

Bilförsäkringen är en av de mest flexibla försäkringarna på marknaden. För andra typer av försäkringar, både person- och sakförsäkringar, finns inte så många parametrar att skruva på. Man kanske kan teckna vissa tilläggsförsäkringar och justera självrisknivåerna, men det finns inte samma valfrihet som gäller för just bilförsäkringar. Bilförsäkringen har tre delar, nämligen trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk, medan det för de andra två delarna är helt upp till försäkringstagaren själv om hon eller han vill teckna dem. Sedan finns det givetvis en uppsjö av tilläggsförsäkringar att teckna till bilförsäkringen. Det finns till och med försäkringsbolag som erbjuder försäkringar mot feltankning!

Trafikförsäkringen

Enligt lag ska alla fordon i allmän trafik ha en trafikförsäkring. Att det finns en lag på detta har att göra med att olyckor i trafiken är mycket kostsamma både för samhället och för individen. Om inte alla bilar var trafikförsäkrade skulle advokaterna inte ha några andra uppgifter än att ta hand om skadeärenden. Om man inte tecknar en trafikförsäkring för sin bil kommer ärendet att skickas vidare till Trafikförsäkringsföreningen som då helt enkelt ser till att bilen ändå blir försäkrad – mot en betydande avgift.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen ger ett bra grundskydd för den egna bilen. I halvförsäkringen ingår nämligen ersättning vid stöld av själva bilen och stöld av utrustning monterad i bilen, ersättning vid brand-, glas- och maskinskada. Försäkringen för maskinskada gäller dock bara för bilar som är nyare än åtta år, alternativt har gått mindre än 10 000 mil. I halvförsäkringen ingår även räddning och rättsskydd.

Helförsäkring

Helförsäkringen går ofta under namnet vagnskadeförsäkring. Det beror på att det är just vagnskademomentet som är den stora delen i försäkringen. I övrigt omfattar helförsäkringen allt som omfattas av halvförsäkringen. Om man ska ha en helförsäkring eller inte beror i mångt och mycket på vad bilen är värd och hur gammal den är. En helt ny bil har nästan alltid en vagnskadegaranti på ett antal år. Om så är fallet behöver man inte teckna till en helförsäkring. Om man känner att man behöver kunna få ersättning för skador på den egna bilen som man själv orsakar bör man teckna en helförsäkring.

Fler artiklar inom bilförsäkringar:

Jämför försäkring hos Compricer >>
Jämför försäkring hos Insplanet >>

0 thoughts on “Bilförsäkring

Lämna ett svar