Olycksfallsförsäkring

Jämför försäkring direkt >>
Teckna AIG olycksfallsförsäkringar >>

En olycksfallsförsäkring ger dig som försäkringstecknare ekonomisk hjälp om det skulle vara så att du blir fysiskt skadad och på så sätt behöver ekonomisk hjälp för behandling. Det är också en slags försäkring mot att något skulle hända då det betalas ut ett belopp vid en eventuell olycka. Det som en olycksfallsförsäkring oftast innefattar är punktat nedan.

 • Merkostnader vid vård
  De kostnader som uppstår vid en olycka så som sjukgymnastik, läkarbesök och resor ersätts av en olycksfallsförsäkring.
 • Ersättning för värk
  Om det så är att du blir skadad till en sådan omfattning så att du inte längre kan arbeta i en period så får du ersättning för ”sveda och värk” vilket varierar på arbete, omfattning och tid du varit sjukskriven.
 • Medicin
  Om det av en olycka skulle bli så att du blir tvungen att ta mediciner så ersätter en olycksfallsförsäkring i många fall kostnaderna för att köpa in medicinen.
 • Tandvård
  Skulle det vid en olycka uppkomma kostnader för tandläkarvård i form av korrigering, lagning eller liknande så täcker en olycksfallsförsäkring detta.
 • Begravning
  Skulle en olycka leda till död så täcker en olycksfallsförsäkring ett fast belopp som betalas ut till dödsboet och som kan användas till begravningen och de kostnader som följer.

Olika högt försäkringsbelopp

Om du själv vill kunna bestämma försäkringsbeloppet så kan du hos många försäkringsbolag själva vilket belopp som ska vara aktuellt. Logiskt är då att priset på försäkringen blir högre med ett högre försäkringsbelopp.

Varför ha en olycksfallsförsäkring?

Om man inte vill riskera att få höga kostnader som uppstår till följd av en olycka av något slag så är det ett bra alternativ att teckna en olycksfallsförsäkring som täcker de kostnader som uppstår för läkarvård, medicin och om du i värsta fall också dör – ett ersättningsbelopp till dödsboet.

olycksfallsförsäkring rekommenderas

Om du skulle råka ut för en olycka får du ett visst försäkringsskydd med möjlighet till ersättning genom de allmänna socialförsäkringarna samt också eventuella avtalsförsäkringar. Detta skydd räcker dock sällan långt, varför det är klokt att komplettera med en egen privat olycksfallsförsäkring. Ur de allmänna försäkringarna, som alla svenskar täcks av, kan du få ersättning för inkomstbortfall och liknande, men du får ingen ekonomisk ersättning för följderna av själva olyckan.

En olycka som ger upphov till kroppsliga skador kan vara kostsam. Omfattande vårdkostnader kan ge upphov till stora hål i ekonomin. Faktiska nedsättningar i hur du kan fungera i vardagen ger upphov till försämrade möjligheter att arbeta i framtiden. För att lindra den ekonomiska skadan på ett så bra sätt som möjligt är en privat olycksfallsförsäkring verkligen att rekommendera.

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

En olycksfallsförsäkring tar sikte på framför allt två följder av en olycka (observera att den normalt inte gäller för sjukdom), nämligen medicinsk respektive ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet handlar om funktionsnedsättningar och graderas i procent utifrån hur pass allvarlig skadan är. Att tappa hörseln helt och hållet räknas till exempel som en 60-procentig medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditet handlar om nedsättning av arbetsförmågan. Notera att det ska handla om en permanent nedsättning. För ett brutet ben, till exempel, kan du inte rikta några ersättningsanspråk mot ditt försäkringsbolag. Dock kan du få ersättning för läkekostnader ur olycksfallsförsäkringen.

Val av försäkringsbelopp

Som för alla andra privata försäkringar räknas ersättningsbeloppen även för olycksfallsförsäkringar utifrån ett i förväg angivet försäkringsbelopp. Om olyckan är framme är det givetvis en fördel om försäkringsbeloppet är så högt som möjligt. Samtidigt står försäkringspremien, det vill säga det du betalar för försäkringen, i direkt relation till försäkringsbeloppet. Ju högre belopp, desto högre premie. Du måste alltså göra en avvägning utifrån ditt eget behov av trygghet och din nuvarande ekonomi.

Teckna AIG olycksfallsförsäkringar >>
Jämför försäkring direkt >>

Kommentera